Polityka prywatności

Oto niektóre specyfikacje dotyczące informacji gromadzonych online: Są to informacje, które są przekazywane – w szczególności zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego nr. 196/2003 Kodeksu dotyczącego ochrony danych osobowych – osobom, które korzystają z usług sieciowych greenprojectitalia dostępnych pod adresem początkowym: https://www.greenprojectitalia.it/ .

Sama informacja jest również inspirowana zaleceniem nr 2/2001 opracowanym przez organy europejskie w celu ochrony danych osobowych zgromadzonych w Grupie ustanowionej na mocy art. 29 europejskiej dyrektywy nr 95/46 / CE, przyjętej 17 maja 2001 r. w celu określenia minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia danych osobowych online, a w szczególności metody, czasu i charakteru danych, które administratorzy danych muszą przekazywać użytkownikom podczas łączenia się ze stronami internetowymi, niezależnie od celu połączenia.

Właściciel i miejsce przetwarzania danych

Po przejrzeniu tej witryny mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. Właścicielem danych jest GreenProject Italia srl, Via Massari, 42 Resana 31023 TV.
Przetwarzanie danych w odniesieniu do usług internetowych tej witryny odbywa się we wspomnianej wyżej siedzibie GreenProject Italia s.r.l i jest obsługiwane wyłącznie przez personel techniczny odpowiedzialny za ich przetwarzanie lub przez osoby odpowiedzialne za okazjonalne czynności konserwacyjne. Żadne dane otrzymane z serwisu internetowego nie są rozpowszechniane ani nie są przekazywane. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez użytkowników, którzy proszą o przesłanie materiałów informacyjnych (takich jak biuletyny, informacje itp.) są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia wykonania żądanej usługi.

Rodzaj przetwarzanych danych – dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania skonfigurowane do działania tej witryny podczas ich normalnego działania pozyskują niektóre dane osobowe, których nabycie jest niezbędne przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej.

Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania z określonymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez dalsze przetwarzanie i powiązania z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez osoby łączące się z witryną, adresy w URI (Uniform Resource Identifier) ​​notacja wymaganych zasobów, metodę stosowaną przy przesyłaniu żądania do serwera, pomiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi podanej przez serwer (błąd, sukces itp.) czas żądania oraz dodatkowe parametry w odniesieniu do środowiska IT i systemu operacyjnego użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących przeglądania strony i weryfikacji prawidłowego funkcjonowania samej strony. Dane mogą być wykorzystane tylko na żądanie właściwych organów nadzorczych, aby ustalić odpowiedzialność w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko samej stronie.

Dane dostarczane spontanicznie przez użytkownika

Spontaniczne, dobrowolne i jednoznaczne wysyłanie wiadomości e-mail na wskazane adresy lub w odpowiednich formularzach tej witryny determinuje późniejsze uzyskanie adresu użytkownika, adresu niezbędnego do odpowiedzi na przesłane pytanie, poza innymi danymi osobowymi zawartymi w komunikacji. Podsumowania określonych informacji będą widoczne na następnych stronach witryny zorganizowanej dla usług na żądanie, takich jak wysyłanie wniosków o pracę, subskrypcja biuletynów itp.

Ciasteczka/Cookies

Witryna nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkowników w tym zakresie. Pliki cookie nie są wykorzystywane do przesyłania danych osobowych. Trwałe pliki cookie dowolnego rodzaju (to znaczy systemy do śledzenia użytkowników). Korzystanie z tak zwanych sesyjnych plików cookie (są to pliki cookie, które nie są przechowywane na stałe na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki) są ściśle ograniczone do wysyłania identyfikatorów sesji; te ostatnie składają się z losowych liczb generowanych przez serwer i są niezbędne, aby umożliwić skuteczny i bezpieczny odczyt strony. I c.d. sesyjne pliki cookie używane w tej witrynie pozwalają uniknąć korzystania z innych technik informatycznych, które mogą potencjalnie szkodzić poufności nawigacji użytkownika i nie pozwalają na uzyskanie osobistych danych identyfikacyjnych użytkownika.

Opcjonalne dostarczenie danych

Oprócz tego, co opisano na temat danych nawigacyjnych, użytkownik dobrowolnie może podać dane osobowe zawarte w formularzach zapytania na stronie https://www.greenprojectitalia.it/ lub w każdym przypadku wskazanym w zakładce „Kontakt”, aby poprosić o przesłanie materiałów informacyjnych lub innej informacji. Ich brak może uniemożliwić wykonania żądanej przez użytkownika usługi.

Informacja dla nieletnich

Żaden użytkownik w wieku poniżej 18 lat, bez zgody rodziców (lub opiekuna prawnego), nie może wysyłać komunikacji ani informacji do tej witryny. Co więcej, nie może dokonywać zakupów ani finalizować dokumentów prawnych na tej stronie bez powyżej wspomnianej zgody, chyba że zezwalają na to obowiązujące przepisy.

Metody przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są automatycznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Przyjęto środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, dostępowi przez nieautoryzowanych użytkowników, niewłaściwemu lub nielegalnemu ich wykorzystaniu.

Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w dowolnym momencie potwierdzić istnienie, treść i pochodzenie danych, zweryfikować ich poprawność, wymagać ich integracji, aktualizacji lub sprostowania (art. 7 dekretu ustawodawczego nr 196/2003).

Zgodnie z tym samym artykułem użytkownicy mają prawo zażądać usunięcia, modyfikacji w anonimowej formie lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także, w uzasadnionych przypadkach, sprzeciwić się ich przetwarzaniu.

Wszelkie specyfikacje dotyczące zgodności z polityką (zastosowanie, dokładność danych osobowych użytkoników i / lub wykorzystanie zebranych informacji) w celu ochrony prywatności przyjęte przez GreenProject italia srl. możesz skonsultować z nami wysyłając e-mail na adres Commerciale1@greenprojectitalia.com .